Regulamin

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze Strony internetowej (dalej: Regulamin).
 2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumień:
  1. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://interconsult.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może zapoznać się z ofertą Właściciela,
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej,
  3. Warunki – zbiór postanowień zawartych m.in. w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, które dotycząc określonych funkcji, właściwości, promocji lub usług świadczonych przez Właściciela,
  4. Właściciel – podmiot udostępniający Stronę internetową – Inter Consult S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 20 (60-286), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074079.
 3. Właściciel zapewnia dostęp do Strony internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji i przestrzegania Regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 5. W przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firmy i ich logo, użyte na Stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych (dalej: Znaki). Mogą one być zastrzeżone znakami towarowymi. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać użytych na Stronie internetowej Znaków osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w żadnej innej formie.
 7. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jako elementu strony internetowej, gdyż działanie takie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 8. Zawartość i dane publikowane na Stronie internetowej mają charakter informacyjny dla Użytkowników zainteresowanych ofertą Właściciela i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 9. Użytkownik może korzystać z dostępu i usług oferowanych na Stronie internetowej pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 10. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 11. Użytkownik korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (uboczne) lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna lub występują zakłócenia w jej działaniu.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w przesyłaniu wiadomości e-mail, ich usuwanie przez oprogramowanie (np. filtry antyspamowe) lub osoby administrujące serwerami pocztowym.
 14. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości po stronie urządzenia końcowego Użytkownika.
 15. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez zmian w treści, zawartość Strony internetowej, pod warunkiem, że:
  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, nie w celach komercyjnych,
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informację o pochodzeniu ze Strony internetowej oraz informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 16. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część Strony internetowej.
 17. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004.171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2022.144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U 1964.6, poz. 93 z późn. zm.).
 18. Strona internetowa oraz znajdujące się na niej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, w szczególności z zakresu ochrony własności intelektualnej.
 19. Zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej:
  1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
  2. w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem, albo zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu,
  3. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam, informacji handlowych lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM,
  4. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub jakichkolwiek innych złośliwych i szkodliwych programów, których celem jest niekorzystne wpływanie lub zagrażanie funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystne wpływanie lub zagrażanie Użytkownikowi.
 20. Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (pliki „cookies”) lub podobną technologię do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do Strony internetowej oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 21. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 22. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.
 23. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron (https://interconsult.pl/) takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 24. Odnośniki do innych stron internetowych (linki zewnętrzne) znajdujące się na Stronie internetowej są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania, w szczególności, jeśli prowadzą one do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez podmioty trzecie.
 25. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawnić, znajdują się w Polityce Prywatności.
 26. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie internetowej i jest dostępny pod adresem https://interconsult.pl lub w siedzibie Właściciela.
 27. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 28. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich publikacji na Stronie internetowej.
 29. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej należy kierować na adres […].
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.